Sportdienst – Sportdienst Antwerpen – Jamal Toualla | Adviseur Sportverenigingen veiligheidsscan

Het hebben van een aanspreekpersoon integriteit (API) vind ik als adviseur sportverenigingen één van de cruciale punten.

We focussen binnen de veiligheidsscan van Sporting A op vier grote thema’s: veilig bestuur, sociale en sportieve veiligheid, gezond en medisch verantwoord sporten en fysieke veiligheid. Het is, anders dan de klassieke kwaliteitslabels, eerder een verhaal van sensibiliseren en ondersteunen van clubs in het behalen van de criteria. Hierin is het engagement om te werken aan een veilige sportomgeving een erkenningsvoorwaarde, waarbij vervolgens de veiligheidsscan als hulpmiddel dient om stap voor stap de veiligheid op de vier niveaus te verhogen.

Binnen het thema ‘sociale en sportieve veiligheid’ worden heel wat ethische thema’s behandeld zoals agressie, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, respectvol sporten, omkoping, hooliganisme … Het hebben van een aanspreekpersoon integriteit (API) vind ik als adviseur sportverenigingen één van de cruciale punten. Problemen moeten laagdrempelig en open gemeld kunnen worden om zo samen te groeien naar een veilige sportomgeving.

We merken op dat de API-functie en -procedure over het algemeen positief onthaald wordt. Op basis van de informatie uit de veiligheidsscan weten we dat er 4 percepties aanwezig zijn met betrekking tot het belang van een API functie / procedure.

  • Een aantal sportverenigingen investeert bewust in een API functie/ procedure en werkt deze zorgvuldig uit. De API krijgt structureel een plaats binnen de werking. De vereniging communiceert het bestaan van de functie/ procedure zorgvuldig aan de leden, ouders, vrijwilligers …
  • Een klein aantal sportverenigingen ziet het nut niet in van deze functie en kiest bewust om niet in te zetten op deze functie.
  • De kleine sportverenigingen / vriendenclubs ( max 25 leden) achten het niet nodig om te investeren in een API. Moeilijke situaties of problemen worden open en intern opgelost.
  • De meeste sportverenigingen zien het belang van de API wel in, maar zetten dit niet volledig om in de praktijk. De functie wordt vaak informeel gelinkt aan een vrijwilliger, meestal trainer of bestuurslid, die deze functie extra en tegelijkertijd onvoldoende op zich neemt. In veel gevallen zijn de leden, vrijwilligers, ouders … onvoldoende op de hoogte van de API.