Rapport ‘genderongelijkheid en heteronormativiteit in sport’: nood aan praktijk- en beleidsinnovatie (2019)

In opdracht van voormalig Vlaams Minister van Sport Philippe Muyters voerde het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) een verkennende studie uit naar de uitdagingen rond gendergelijkheid en seksuele diversiteit in de sport. Er werden zeven concrete beleidsaanbevelingen geformuleerd ten aanzien van kersvers Minister van Sport Ben Weyts en zijn collega-Ministers Bart Somers (Gelijke Kansen) en Wouter Beke (Welzijn). De studie toont aan dat de Vlaamse sportsector vragende partij is om te worden ondersteund in het uitwerken van een gendergelijkheidsbeleid.

Verkennende studie

In kader van deze studie ging ICES in gesprek met verschillende sportactoren in Vlaanderen. Zo bleek dat er onder meer uitdagingen zijn op vlak van ongelijke sportparticipatie tussen mannen en vrouwen, onevenredige vertegenwoordiging in leiderschapsposities, coaching en scheidsrechteren, seksisme, geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag, ongelijke media-aandacht en genderstereotype communicatie, en de openheid voor holebi’s, transgender en intersekse personen. Ondanks de bestaande uitdagingen omwille van dominante gender- en heteronormen in de sport is er in het algemeen op verschillende vlakken een trage maar positieve evolutie merkbaar. Projectcoördinator en socioloog Zeno Nols (ICES) licht toe: “Dat zie je bijvoorbeeld aan de recente Women’s Football Summit van Belgian Football of de #EquallyAmazing-campagne binnen het hockey. Maar ook bij kleinere federaties zoals de Vlaamse Schermbond is er een toenemend engagement”.

Concrete aanbevelingen

De Vlaamse sportsector formuleerde zeven concrete beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse Regering om rond de bovenstaande uitdagingen aan de slag te gaan:

  • Vertrek vanuit de relevantie en de meerwaarde voor de sportsector
  • Zet in op gender en seksuele diversiteit via integraal en participatief beleid
  • Investeer in onderzoek over sport, gender en seksuele diversiteit
  • Organiseer opleiding voor federatiemedewerkers, sportdienstmedewerkers, clubbestuurders, trainers, lesgevers, studenten, enzovoort
  • Investeer in de ondersteuning en begeleiding van sportactoren
  • Zet in op gendersensitieve en seksueel diverse media en journalistiek
  • Zet in op sensibiliserings- en promotiecampagnes en werk met rolmodellen

Met betrekking tot deze beleidsaanbevelingen wijst Nols vooral op de nood aan het ondersteunen en begeleiden van sportactoren: “Vanuit mijn gesprekken met sportfederaties, lokale sportbesturen en andere sportactoren kon worden vastgesteld dat de Vlaamse sportsector vragende partij is om ondersteund te worden in het systematisch uitwerken en implementeren van een gender- en seksueel diversiteitsbeleid. De wil om vooruitgang te boeken leeft sterk, maar ondersteuning is essentieel omdat sportorganisatoren en de vele vrijwilligers dagdagelijks al hun tijd en energie steken in het organiseren van trainingen en wedstrijden”.

Verlenging project

Muyters gaf recent ook zijn akkoord voor een verlenging van het project waarbinnen deze studie kadert tot eind 2019. Op die manier kan ICES een concreet plan van aanpak uitwerken voor de Vlaamse sportsector. Nols benadrukt: “Uiteraard zijn we blij dat we via de verkennende studie een beter beeld hebben van de uitdagingen op vlak van gendergelijkheid en seksuele diversiteit in de sport. Maar het echte werk begint natuurlijk nu pas. We moeten die verhoogde aandacht vertalen in sterk beleid en actie op het terrein. Niet inzetten op gender en seksuele diversiteit is geen optie meer.

Je vindt het rapport hier.