Onze missie

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.

Onze visie

Sport is leuk en positief op voorwaarde dat het op een ethische en veilige manier gebeurt. Het gaat om sporten op een verantwoorde en verantwoordelijke manier, waar zorg wordt besteed aan iemands fysieke en psychische integriteit, maar ook aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociaal welzijn. De sport en de sporter staan daarbij centraal. Ethisch sporten moet dan ook geïntegreerd deel uitmaken van elke sportbeoefening, sportbegeleiding, de organisatie van de sport en het sportbeleid.

ICES beschouwt sport ook als een vormingsgebied waarbinnen we attitudes kunnen actualiseren en morele ontwikkeling stimuleren, dit zowel bij jongeren als volwassenen. De sportwereld, indien ethisch correct geleid in alle geledingen, kan een positieve invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de samenleving.

ICES hanteert een geïntegreerde visie op ethisch sporten die opgebouwd is rond drie beleidsniveaus:

  • Een kwaliteitsbeleid verzorgt de structurele omkadering en is het voorwaardenscheppend kader voor ethisch sporten binnen een sportorganisatie.
  • Een preventiebeleid bouwt verder op dit kwaliteitsbeleid, maar gaat dieper in op het inperken van risicofactoren.
  • Een reactiebeleid tot slot bouwt verder op dit preventiebeleid en bepaalt hoe binnen een sportorganisatie met incidenten wordt omgegaan.

Het uitgangspunt van ICES is dat gelijkwaardig ingezet moet worden op elk van deze drie niveaus.