Centrum Ethiek in de Sport op de hoorzitting van de bijzondere commissie seksueel misbruik in de kerk

De Canvasreeks ‘Godvergeten’, over seksueel misbruik in de kerk, leidde tot publieke verontwaardiging en de roep om gerechtigheid voor de slachtoffers. Het Vlaams Parlement richtte daarom een bijzondere commissie op die zich buigt over de aanpak van seksueel misbruik in de kerk en in andere gezagsrelaties in het algemeen, en van de rol van instellingen en voorzieningen op het terrein van jeugd, welzijn en onderwijs in het bijzonder.

Het Centrum Ethiek in de Sport (Evy Van Coppenolle) en de Vlaamse Sportfederatie (Lien Berton) werden op vrijdag 2 februari gevraagd toelichting te geven over wat de sportsector de afgelopen jaren ondernomen heeft om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport aan te pakken.

Zo kwamen eerst in een presentatie de beleidsmaatregelen voor de georganiseerde sportsector sinds 2018 aan bod. Ook de ondersteuning vanuit het Centrum Ethiek in de Sport (beleidsondersteuning, vormingen en case-ondersteuning) en de Vlaamse Sportfederatie werden toegelicht. Verder werden ook het nieuwe decreet Uittreksel Strafregister (toepassing in de sportsector) en de werking van het Vlaams Sporttribunaal uitgelegd.

In een tweede deel stelden de verschillende fracties uiteenlopende vragen. Elke fractie feliciteerde onze organisaties en de volledige sportsector met de inspanningen die de afgelopen jaren reeds werden geleverd. De sportsector heeft een leidende rol betreffende dit thema, neemt haar verantwoordelijkheid op en wil samen verder werken aan een veilig sportklimaat voor iedere sporter in Vlaanderen.

In het beantwoorden van de vragen voor de fracties kon het Centrum Ethiek in de Sport een aantal aanbevelingen doen:

  1. Vraag het Uittreksel Strafregister frequenter op: om de 2 jaar;
  2. Organiseer een manier om ervoor te zorgen dat veroordeelde daders na een proces in het Vlaams Sporttribunaal niet meer aan de slag kunnen binnen andere sportorganisaties of in andere sectoren, door het creëren van een centraal tuchtregister of koppeling met het federale Uittreksel Strafregister;
  3. Bepaal decretaal de erkende opleiding die toekomstige API’s in sportfederaties dienen te volgen en bewaak op deze manier de kwaliteit hiervan.

Kortom: deze hoorzitting was een waardevol moment om te kennen te geven welke weg sport reeds heeft afgelegd. Het zal deze commissie helpen in het formuleren van aanbevelingen.