Time Out tegen Pesten

Sport is TOP! Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit met hun favoriete sport. Maar niet altijd. Pesten is een sluipend kwaad. Het richt emotionele schade aan in scholen, op de werkvloer, maar ook op de grasmat en in de sporthal. Het is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Pesten is schadelijk, kwetsend en soms zelfs levensbedreigend.

De Time Out tegen Pesten campagne liep in 2016 en 2017 en informeerde, stimuleerde en ondersteunde de sportsector om actief aan een pestvrije omgeving te werken. We keuren elke vorm van pesten af en zeggen volmondig: Time Out tegen Pesten!

Als sportsector zetten we voluit in op een positieve, veilige en ethische sportomgeving waarin kinderen en jongeren zich op persoonlijk en sportief vlak ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien. Een sterke visie op het voorkomen en aanpakken van pesten speelt daarbij een belangrijke en noodzakelijke rol. Binnen de (competitieve) sport wordt winnen vaak vooropgesteld. Dat mag echter nooit het welzijn van het kind in het gedrang brengen of, meer specifiek, pesten in de hand werken. Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Het is kwetsend, schadelijk en soms zelfs levensbedreigend. We keuren elke vorm van pesten volmondig af en zeggen daarom Time Out tegen Pesten.

Het creëren van een pestvrije sportomgeving kan niet losgekoppeld worden van het werken aan het algemeen welbevinden van jonge sporters en een breder ethisch beleid. Het vraagt om een breed engagement waarin zowel aandacht gaat naar kwaliteitsbevordering en preventie als naar adequaat en gepast reageren. In sportorganisaties dragen sportbestuurders en -begeleiders een uitgesproken verantwoordelijkheid om een pestvrije omgeving te creëren en te behouden.

Kwaliteit zorgt voor een positief klimaat

Het kwaliteitsniveau, gericht op het creëren van een positieve sfeer van respect en verbondenheid, is de eerste stap richting een pestvrije sportomgeving. In een tolerante en open omgeving waar iedereen meetelt, zichzelf kan zijn, zijn ding kan zeggen en doen, en waar samenhorigheid heerst, krijgt pesten geen kans om te groeien.

Preventie voorkomt pestgedrag

Het preventieniveau bouwt verder op het kwaliteitsniveau, en gaat dieper in op het voorkomen van pesten. Sporters moeten duidelijk weten dat pestgedrag niet kan. Een gedragscode is een belangrijk preventief beleidsinstrument tegen pesten. Het is een bundeling van afspraken en maakt duidelijk wat gewenst en ongewenst gedrag is, en helpt zo pestgedrag te voorkomen.

Een pestvrije sportomgeving heeft behoefte aan een laagdrempelig aanspreekpunt en een duidelijke meldingsprocedure die bekend zijn bij iedereen in een sportorganisatie. Melden is positief en betekent hulp zoeken voor jezelf of iemand anders. Melden hoort geen taboe te zijn en moet gestimuleerd worden bij iedereen in een sportorganisatie.

Reactie doet het pesten stoppen

Het reactieniveau bouwt verder op het preventieniveau en bepaalt hoe binnen een sportorganisatie met pestgevallen wordt omgegaan. Pesten valt nooit volledig uit te sluiten en iedereen in een sportorganisatie moet weten hoe hij/zij adequaat en gepast kan reageren als er zich een pestgeval voordoet. Wanneer een pestgeval vastgesteld wordt, is het noodzakelijk om onmiddellijk en kordaat te reageren, zodat het gedrag stopt. Op lange termijn is bij een pestgeval een herstelgerichte aanpak opportuun.

Ontdek de tool hier

Partners

Sport Vlaanderen
SVS (vandaag MOEV)
Vlabus (vandaag Sportwerk Vlaanderen)
ISB (vandaag Netwerk Lokaal Sportbeleid)
Vlaamse Sportfederatie
VTS
Tumult
Cojak