Gelijke speel- en oefenkansen

Elke dag trekken duizenden sporters naar een training of wedstrijd. Meestal met de hoop om zoveel mogelijk te sporten. Het is niet aan de orde regels op te leggen hoeveel speel- en oefentijd sporters moeten krijgen. Of te garanderen dat iedere sporter exact evenveel speel- en oefentijd krijgt. Wel is het belangrijk als sportorganisatie daarover een duidelijke visie te hebben op basis van de eigen doelstellingen. Die visie vervolgens duidelijk te communiceren naar de sporters en hun achterban. En ten slotte die visie ook in de praktijk op te volgen. Goede afspraken maken goede vrienden! In dit advies proberen we enkele tips mee te geven om zo'n visie rond gelijkwaardige speel- en oefenkansen uit te werken.

Samenvatting advies

 • Gelijkwaardige speel- en oefenkansen zijn geen verplichting maar hangen samen met het uitgangspunt dat elk kind gemotiveerd is om zoveel mogelijk te kunnen sporten.
 • Gelijkwaardige speel- en oefenkansen betekent niet dat iedereen steeds evenveel speeltijd krijgt, maar wel dat iedereen evenveel aanspraak maakt op dezelfde speel- en oefentijd.
 • Gelijkwaardige speel- en oefenkansen houdt in dat alle sporters dezelfde aandacht en kansen krijgen van de trainers/begeleiders, het kan dus ook voor individuele sporten van toepassing zijn.
 • Voorkom ontevredenheid bij de sporters en hun ouders over speel- en oefenkansen door hier een heldere visie over op te maken en dit duidelijk te communiceren naar alle betrokkenen.
 • Laat inzet en engagement een grote rol spelen in het bepalen van speel- en oefenkansen, niet enkel talent.
 • Houd wel rekening met talent bij het indelen van de (trainings)groepen zodat iedereen optimaal kan genieten van zoveel mogelijk sporten. Wees ook flexibel doorheen een seizoen in de indelingen die je maakte aan het begin van het seizoen.

Wat verstaan we onder gelijke speel- en oefenkansen?

Bij gelijke speelkansen denkt men vaak onmiddellijk aan het aanbieden van gelijke speeltijd bij ploegsporten. Echter gaat het breder dan enkel ploegsporten. Het gaat niet enkel over het opgesteld worden binnen de ploeg, maar ook om bijvoorbeeld de aandacht die een sporter krijgt van de trainer. En dit is evenzeer van toepassing bij individuele sporten.

We spreken niet enkel over speelkansen en speeltijd, maar ook over de kans om op een gelijkwaardige manier te oefenen. Dit kan bijgevolg zowel gaan over de kansen die sporters krijgen op de trainingen als tijdens wedstrijden.

Tenslotte betekenen gelijke speel- en oefenkansen niet dat iedereen exact evenveel speel- en oefentijd moet krijgen. We spreken dus beter over gelijkwaardigheid dan over gelijkheid.

Beleid van de sportclub

Het is van belang dat de sportclub een visie heeft over gelijke speel- en oefenkansen. Door het formuleren van eigen uitgangspunten en hier ook transparant over te communiceren binnen de sportclub (naar ouders, sporters, trainers,…) maakt een sportclub duidelijk aandacht te hebben voor dit thema.

Bij het vormgeven van het beleid kan je als sportorganisatie rekening houden met volgende zaken:

 • Iedere speler heeft eenzelfde basisrecht en moet op een zelfde speeltijd aanspraak maken.
 • De speel- en oefentijd wordt mee bepaald door de inzet.
  Voorbeeld: er worden 2 basketbaltrainingen per week georganiseerd. Sommige sporters missen geen enkele training. Anderen slaan regelmatig een training over en komen vooral naar de training wanneer ze zin hebben. Op basis hiervan zou een trainer tijdens de wedstrijden in het weekend kunnen beslissen voorrang te geven aan sporters die consequent elke training aanwezig zijn.
 • De speel- en oefentijd wordt mee bepaald door het talent.
  Voorbeeld: de éne sporter heeft meer talent dan de andere. Bij het bepalen van de groepen in het begin van het sportseizoen kan een sportclub hier rekening mee houden. Voor sporters die het moeilijk hebben om te volgen binnen hun eigen leeftijdsgroep, kan de sportclub beslissen ze in een groep onder te brengen waar ze zich beter in hun vel voelen omdat ze op hun niveau kunnen trainen.

Bij beide voorbeelden is het belangrijk dat de discussie gevoerd wordt binnen het bestuur en dat de uiteindelijke visie transparant wordt meegegeven aan de verschillende doelgroepen binnen de sportclub: sporters, ouders, trainers, … Het geven van de nodige duiding bij het bepalen van de groepen bij het begin van het sportseizoen kan ontevredenheid van sporters en ouders voorkomen.