Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport aanpakken

6 beleidsmaatregelen voor sportfederaties

Om tot een gecoördineerde aanpak rond seksueel grensoverschrijdend gedrag te komen, stelde Vlaamse minister van Sport Muyters eind 2017 zijn verwachtingen ten aanzien van de sportfederaties voor via een generiek kader. Zes beleidsmaatregelen werden in de samenwerkingsovereenkomsten tussen de gesubsidieerde sportfederaties en Sport Vlaanderen vastgelegd. Deze zes maatregelen samen vormen een totaalbeleid voor seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen een sportfederatie.

Om sportfederaties maximaal te ondersteunen in het realiseren van deze maatregelen bereidde ICES de voorbije maanden samen met VSF, Sport Vlaanderen, Sensoa en advocatenkantoor Stibbe enkele ondersteunende instrumenten voor.

De 6 beleidsmaatregelen

1. Aanspreekpersoon Integriteit (API)

Een Aanspreekpersoon Integriteit is binnen de sportfederatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en integriteit.

2. Preventie, vorming en sensibilisering

Via preventieactiviteiten, vorming en sensibilisering kan een sportfederatie continue aandacht voor dit thema stimuleren. Zo wordt er gewerkt aan geven een sportklimaat waarin grensoverschrijdend gedrag geen kans maakt.

3. Adviesverlenende functie

Een adviesverlenende functie (bv: een ethische commissie) staat binnen de sportfederatie in voor het verstrekken van adviezen bij ethische vraagstukken, zowel reactief op vraag van een federatie-API bij het behandelen van incidenten van grensoverschrijdend gedrag, als proactief aan het federatiebestuur of -management over het integriteitsbeleid van de sportfederatie.

4. Gedragscodes

Een gedragscode is een document met richtlijnen waarmee de sportfederatie aan verschillende doelgroepen wil tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt.

5. Handelingsprotocol

Een handelingsprotocol is een duidelijk stappenplan dat binnen de sportfederatie gevolgd wordt bij een vermoeden, een onthulling of een vaststelling van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

6. Tuchtrechtelijk systeem

Een tuchtrechtelijk systeem binnen de sportfederatie zorgt voor een duidelijke en transparante procedure om beschermend en/of sanctionerend op te treden bij incidenten van grensoverschrijdend gedrag. Een tuchtrechtelijk systeem omvat een tuchtreglement met gedragingen die sanctioneerbaar zijn en het installeren van een tuchtrechtelijk orgaan.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?